Regulamin Konkursu „Go SHINE - Twój kolor”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u https://www.facebook.com/goshinenailsjest Eparcom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-231 Kraków ul. Bociana 6 właściciel sklepu internetowego GoSHINE - www.goshine.pl

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu posta konkursowego znajdującego się na profilu Go SHINE

 (https://www.facebook.com/goshinenails)

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 21-08-2017 godz.19:00 do 30-08-2017 godz.23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszeniaw obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/goshinenails

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania pozostaiając komentarz pod postem konkursowym, potwierdzają że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

§3 Zasady konkursu „Go SHINE - Twój kolor”

1. Aby wziąć udział w konkursie „Go SHINE - Twój kolor” należy pozostawić komentarz pod postem konkursowymna fanpage’u https://www.facebook.com/goshinenails

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego Zgłoszenia.

3. Konkurs „Go SHINE - Twój kolor” przebiega następująco:

a)Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia od 21-08-2017 godz.19:00 do 30-08-2017 godz.23:59.

b) 31-08-2017 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców.

c) najpóźniej w dniu 31-08-2017 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą facebook wysyłając wiadomość na profilu Uczestnika.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: 3 zestawy: 6 sztuki lakierów hybrydowych Go Shine(kolory wybrane przez Laureatów); 1 zestaw: 4 sztuki lakierów

hybrydowych Go Shine (kolory wybrane przez Laureatów); kupony rabatowe 15% - nagrody gwarantowane dla wszystkich Uczestników Konkursu

„Go SHINE - Twój kolor”

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu.

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłanąoraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną dostarczone przesyłką kurierską.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do TREŚCI – TEKST, ZDJĘCIE, OBRAZ, które zgłasza do konkursu , oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres sklep@goshine.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres e-mail Organizatora, tj. sklep@goshine.pl, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie7 dniod zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 07-09-2017 Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do do 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie wiadomości e-mail ww. terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.