Regulamin promocji „Crazy summer - 3 + 1 gratis”

 1. Organizatorem Akcji jest Eparcom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-231 Kraków ul. Bociana 6 właściciel sklepu internetowego GoSHINE - www.goshine.pl

 2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w dniach określonych przez Organizatora  dokona zakupów w sklepie GoSHINE - www.goshine.pl

 3. Niniejszy regulamin stanowi modyfikację regulaminu sklepu internetowego GoSHINE - www.goshine.pl

 4. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi  rabatu na  zakupy w sklepie internetowym GoSHINE - www.goshine.pl.

 5. Przyznawanie i naliczanie rabatu:

  1. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego GoSHINE - www.goshine.pl w okresie od 24-07-2017 godz. 15:00 do 01-09-2017 godz. 04:00 – tj. dotyczy zamówień, w których Klient kliknął przycisk „Kup teraz” w w/w okresie.

  2. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie zamówień dokonanych w kategorii: "LAKIERY HYBRYDOWE" czyli dla produktów z poniższego linku:
   https://goshine.pl/37-lakiery-hybrydowe

  3. Rabat wysokości 28,90 zł naliczany jest automatycznie, po dodaniu 4 lakierów do koszyka.

  4. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

  5. W przypadku dokonania  częściowego zwrotu i  tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu GoSHINE - www.goshine.pl.

  6. Zwielokrotnienie ilości zakupów uprawnia uczestnika do uzyskania maksymalnie 5 darmowych lakierów.

  7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami (za wyjątkiem darmowej wysyłki od 300 zł ).

 6. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.

 7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść  reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W w/w zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu internetowego GoSHINE - www.goshine.pl.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj. gdy konieczność zmiany wynika z przepisów prawa lub z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od dnia ich wprowadzenia i nie będzie obejmować zakupów dokonanych przed ich wprowadzeniem.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.