Regulamin

Regulamin sklepu internetowego http://www.goshine.pl
Data publikacji: 14.02.2017 r.

 

 

Sklep internetowy działający pod adresem goshine.pl należy do spółki Eparcom Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (31-231), ul. Bociana 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000566893, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP 945-218-53-62, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł.
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@goshine.com oraz pod numerem telefonu +48 608 391 901.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.goshine.pl
 6. Sprzedawca – Eparcom Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (31-231), ul. Bociana 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000566893, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 945-218-53-62, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł.

 

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną części zamiennych do urządzeń elektronicznych. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

 

§ 3
Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” zgodnie z ust. 3 lit b) poniżej. Klient może dokonać zakupu nie posiadając konta.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:Jeśli Kupujący wybrał sposób płatności tradycyjnym przelewem bankowym, zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest kliknąć w przycisk „KUP TERAZ”.
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  3. podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych produktów,
  4. wybrać formę dostawy zamówienia,
  5. wybrać sposób płatności za zamówienie.
 4. Z chwilą kliknięcia przycisku „KUP TERAZ”, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą instrukcję dokonania płatności za zamówienie (numer konta Sprzedawcy, tytuł przelewu).
 6. Jeśli Kupujący wybrał sposób płatności za pośrednictwem DotPay, zostanie przeniesiony na stronę DotPay celem dokonania płatności. Z chwilą dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 7. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia.

 

§ 4
Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru formy dostawy produktów wskazane i opisane szczegółowo na stronie „Koszty i sposoby dostawy” dostępnej pod adresem: https://goshine.pl/strona/1-dostawa
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określił w Sklepie. Koszty związane z poszczególnymi formami dostawy opisane są szczegółowo na stronie „Koszty i sposoby dostawy” dostępnej pod adresem https://goshine.pl/strona/1-dostawa
 3. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy - z zastrzeżeniem iż w tytule przelewu należy podać numer zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym; w razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew)
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu transakcyjnego DotPay (Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych).
  3. płatność przy odbiorze.

  

§ 5
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. W razie wyboru metody płatności w postaci tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki lub do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
 6. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Kupujący ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego lub powiadomi Kupującego o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedawcy – jeśli Kupujący wybrał tę formę dostawy zamówienia.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego. Czas dostawy zamówienia do Kupującego od chwili zrealizowania zamówienia zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Kupujący powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

 
§ 6
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów. 
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Eparcom Poland Sp. z o.o., ul. Bociana 6, 31-231 Kraków) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://goshine.pl/formularz-odstapienie jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

 
§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://goshine.pl/reklamacje ,jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy, tj. Eparcom Poland Sp. z o.o., ul. Bociana 6, 31-231 Kraków.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

  
§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej jednak sytuacji, Kupujący nie będzie w stanie korzystać ze Sklepu, a w szczególności nie będzie w stanie złożyć zamówienia.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

 
§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

 
§ 10
Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.